°  Президент на Република България

°  Народно събрание

°  Конституционен съд на Република България

°  Министерски съвет

°  Българска народна банка

°  Патентно ведомство на Република България

°  Комисия за енергийно и водно регулиране

°  Министерство на вътрешните работи

°  Министерство на финансите

°  Министерство на регионалното развитие

°  Министерство на труда и социалната политика

°  Министерство на отбраната

°  Министерство на външните работи

°  Министерство на правосъдието

°  Министерство на образованието и науката

°  Министерство на здравеопазването

°  Министерство на културата

°  Министерство на околната среда и водите

°  Министерство на земеделието и храните

°  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

°  Министерство на икономиката и енергетиката

°  Министерство на младежта и спорта

°  Агенция за приватизация

°  Агенция за ядрено регулиране при МС

°  Българска агенция за инвестиции

°  Държавна агенция за закрила на детето

°  Комисия за финансов надзор

°  Българска фондова борса

°  Държавна комисия по ценните книжа

°  Комисия за защита на конкуренцията

°  Национален статистически институт

°  Централен депозитар